Loading...

 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล

ภาพการมอบสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

ภาพการมอบสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

ภาพการมอบสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

ภาพการมอบสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

ภาพการมอบสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

ภาพการมอบสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ และพวงหรีดแก่ ญาติสมาชิกนายถา มิตตา

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ และพวงหรีดแก่ ญาติสมาชิก

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ พวงหรีด ให้ญาติ นายย้าย หมอกขัติ หมู่ที่6/ญาตินางสุพิน คำปันแก้ว หมู่3

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ พวงหรีด ให้ญาติ นายย้าย หมอกขัติ หมู่ที่6/ญาตินางสุพิน คำปันแก้ว หมู่3

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ พวงหรีด ให้ญาติหลวงจันทร์ วังขาว หมู่ที่3

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ พวงหรีด ให้ญาตินายมี ตุ้ยหนึ้ง หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ พวงหรีด ให้ญาติแม่หลวงมูลกัน ธิยะหมู่ หมู่ที่4 บ้านยางอ้อย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาตินายคำ แก่นเมือง หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติพ่อหลวงแก้ว แถมกุณะ หมู่ที่1 บ้านสันทราย/มอบเงินค่าปลงศพพ่อสาม​ ใหม่ทา หมู่ที่7 บ้านห้วยเรียน/มอบพวงหรีด นายคำ แก่นเมือง ม.1 จ้า

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติพ่อหลวงแก้ว อินตาตำ หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาตินายปัน สิทธิตา หมู่ที่3 บ้านใหม่แม่ปาง/ญาตินายปั่นมาวัน หมู่ที่4 บ้านยางอ้อย/ญาตินายคำ ทรายสมุทร์ หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาตินายปั่น สิทธิตา หมู่ที่3 บ้านใหม่แม่ปาง/ญาตินายปั่นมาวัน หมู่ที่4 บ้านยางอ้อย/ญาตินายคำ ทรายสมุทร์ หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาตินายคำ ทรายสมุทร์ หมู่ที่1 บ้านสันทราย/ญาตินางวัลย์ลา เสนาถี หมู่ที่1 บ้านสันทราย/ญาตินายบุญมี ใจเป็ง หมู่ที่3 บ้านใหม่แม่ปาง

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาตินางสุข ทรายมูล หมู่ที่6 บ้านทุ่งเกวียน/นางมะลิวัน แก้วตา หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติปลงศพ​ นายมอย ทาต๊ะ หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้/พ่อหลวงยงค์ จันทร์ป๊อก หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติปลงศพ​ นาย​คำ อุกันทะ หมู่ที่7 บ้านห้วยเรียน/พ่อหลวงยงค์ จันทร์ป๊อก หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติ พ่อหลวงยงศ์ จันทร์ป๊อก หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติ นายทวี จินะ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่า

ภาพวางหรีด ให้ญาติ แม่ตุ้มมา ถานันต๊ะ หมู่ที่ ๔ บ้านยางอ้อย

ภาพวางหรีด ให้ญาติ นางไป่ ตุ้ยหนึ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติ พ่อหลวงมา สุขเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านยางอ้อย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ เงินค่าปลงศพ มอบเงินสวัสดิการ ค่าปลงศพ ให้ญาติ นาง สุดา เขียววงค์ตัน

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ นายอารีย์ ป้อหล้า หมู่ ๒ บ้านเหล่า / มอบหรีด/เงินค่าปลงศพ แม่บัวเขียว ใหม่ยศ หมู่ ๑๐ บ้านดอน

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ แม่สมจิตร คำอ้ายหมู่ / มอบหรีด แม่หลวงหมา ติ๊บอ้อย หมู่ ๑๑ บ้านยางอ้อยใต้

ภาพวางหรีดและมอบพวงรีดและมอบเงินค่าปลงศพ นายคำ ใหม่ทรายเปียง หมู่ ๑๑ บ้านยางอ้อยใต้

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ แม่น้อย คำใต้ หมู่ ๕ บ้านหัววัง

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ พ่อปัน ธรรมใจ หมู่ ๑๑ บ้านยางอ้อยใต้