Loading...

กรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ข่าวสารกองทุน

ข้อมูลข่าวสารกองทุนสู่สมาชิก

คุณสมบัติสมาชิก

สมาชิกกองทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

images

สมาชิกสามัญ

บุคคลผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลเวียงตาลตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรและได้อาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาล

images

สมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบต้องมีการรับรอง จากกรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้แทนของหมู่บ้านนั้นๆหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้นสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเวียงตาล

images

สภาพบุคคล

มีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

images

ผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ

เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติที่ประชุมใหญ่ของ กองทุน

สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ

สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากกองทุน เมื่อเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน ขึ้นไป